Thursday, April 12, 2018

Об освобождении от зачетов (из распоряжения)

Arvestusest vabastatakse õpilased, kes on õppeperioodi jooksul oma ülesanded täitnud õigeaegselt ning ei ole kordagi põhjuseta puudunud ja/või üle 3 korra mõjuva põhjuseta (transpordist tingitud põhjused, ilmastikuolud vms) hilinenud. Seejuures loetakse põhjendatud puudumiseks haigestumist (kas arstitõendi olemasolul või lapsevanama teavitamisel lapse haigestumisest), samuti kooli direktori käskkirjaga lubatud puudumised (osavõtt spordivõistlustest, konverentsidest, kooli- ja linnaolümpiaadidest vms). Õpilane, kes on puudunud õppetunnist, vaatamata põhjusele, likvideerib oma võlgnevused kokkuleppel aineõpetajaga.

No comments:

Post a Comment